Единый контакт-центр

1414

8-800-080-7777

Категория

Условие поиска

Государственный орган *

Публичное обсуждение до

С По

Тип

Статус

Дата создания

С По

 


О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 «Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»

Краткое содержание:
Статус: Архив
Версия проекта:   Версия 3    (  Версия 2  ,  Версия 1  )
Тип НПА: Постановление
Дата создания: 16/01/2020
Публичное обсуждение до: 30/01/2020
Дата запуска онлайн-обсуждения: 31/01/2020 16:45:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 31/01/2020 18:30:00
Приложенные документы:

О внесении изменения в постановление

Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года

№ 645 «Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной

и (или) научно-технической деятельности»

 

 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 3 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:         
         1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от        8 июня 2011 года № 645 «Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 41, ст. 531) следующее изменение:

Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

    Премьер-Министр

Республики Казахстан

 

                                              А. Мамин

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2020жылғы

№       қаулысына

1-қосымша

 

 

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 8 маусымдағы
№ 645 қаулысымен
бекітілген

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы

 

 

          1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы (бұдан әрі - Қағида) «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңына сәйкес әзірленген және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін (бұдан әрі - Субъект) аккредиттеуден өткізудің, аккредиттеуден өткізу үшін құжаттар тапсырудың, оларды қараудың және ғылым саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) аккредиттеу туралы куәлігін берудің тәртібін белгілейді.

2 Осы Қағидада мынадай ұғымдар қолданылады:

1) аккредиттеу туралы куәлік - жеке немесе заңды тұлға жүзеге асыратын ғылыми, ғылыми-техникалық қызметті уәкілетті органның ресми тануын растайтын белгіленген үлгідегі құжат;

2) аккредиттеу - нәтижесінде субъектілер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін ресми тануға ие болу рәсімі;

3) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті;

4) көрсетілетін қызмет алушы -  мемлекеттік қызметті алушы тұлға;

5) Мемлекеттік корпорациясы - «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

6) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты – мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі.

3. Мыналар:

1) заңды тұлға - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;

2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен еңбек қатынастарында тұратын ғылыми, инженерлік-техникалық және басқа қызметкерлер, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті дербес жүзеге асыратын ғалымдар субъектілер болып табылады.

4. Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру қызметті берушінің кеңсесі және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорациясы) арқылы жүзеге асырылады.

5. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын заңды, тұлғаларды аккредиттеу осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес рейтингтік парақты бағалау, сондай-ақ Стандарт негізінде осы Қағидаға 5-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

Бұл ретте заңды тұлғаның филиалдарын аккредиттеу ұйымның құрамында жүргізіледі.        

6. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды аккредиттеу  Стандарт негізінде осы Қағидаға 5-қосымшаға сәйкес жүргізіледі, және оларға қажетті қойылатын ең төменгі талаптар белгілейтін хабарлау сипатында болады.

7. Ғылыми-техникалық қызмет негізгі қызмет түрі болып табылмайтын, өз құрылымында ғылыми бөлімшелері бар ұйымдар өздерінің құрылтай құжаттарында бекітілген міндеттерді шешу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік алу үшін уәкілетті органда аккредиттеуден өте алады.

8. Субъектілерді аккредиттеу олардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады

9.Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған, сондай-ақ куәліктердің қолданысын тоқтатқан аккредиттелген субъектілердің уәкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылған деректер базасын қалыптастырады.

 

2-тарау. Аккредиттеуді өткізу тәртібі

 

  10. Заңды тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

  1) осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

   2) рейтингтік парақ;

   3) ұйым жарғысының нотариат растаған көшірмесі, ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

   4) соңғы 5 жыл ішіндегі рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

   Егер субъект қызметінің кезеңі 5 жылдан аспаса, онда қызметінің бүкіл кезеңіндегі растайтын құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

        

         2-тарау. Аккредиттеуді өткізу тәртібі

10. Заңды тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) рейтингтік парақ;

3) ұйым жарғысының нотариат растаған көшірмесі, ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

4) соңғы 5 жыл ішіндегі рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

Егер субъект қызметінің кезеңі 5 жылдан аспаса, онда қызметінің бүкіл кезеңіндегі растайтын құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

         11. Для получения аккредитации физические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора (документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования);

3)  опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических                           и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья                                            в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих  в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection  (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

12. Для получения аккредитации в Государственную корпорацию представляют:

1) юридические лица (по документу, подтверждающему полномочия):

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

рейтинговый лист;

нотариально заверенную копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

4) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в рейтинговом листе за последние 5 лет.

Если период деятельности субъекта не превышает 5 лет, копии подтверждающих документов представляются за весь период его деятельности.

1) физические лица:

 документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома                        о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора (документы                 об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования);

опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических                           и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья                                            в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection  (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации (перерегистрации) услугополучателя в качестве юридического лица работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

При подаче услугополучателем всех необходимых документов в Государственной корпорации услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

В Государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется на основании расписки о приеме соответствующих документов, при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (либо его представителя по нотариально удостоверенной доверенности).

Государственная корпорация обеспечивает хранение результатов в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного дня направляет готовые документы в Государственной корпорации для выдачи услугополучателю.

При приеме документов услугодатель и работник Государственной корпорации сверяет представленные копии с оригиналами, после чего возвращает их услугополучателю.

13. По итогам рассмотрения документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил, уполномоченным органом принимается решение об аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности либо отказе в аккредитации:

1) юридическим лицам в течение срока, не превышающего двадцати пяти календарных дней;

При этом оценка деятельности юридических лиц проводится                                          в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом;

2) физическим лицам в течение срока, не превышающего семи календарных дней.  

В случае аккредитации физических лиц уполномоченный орган вносит их данные в перечень аккредитованных лиц в срок, указанный в настоящем подпункте.

14. В приеме заявления на аккредитацию отказывается в случаях:

1) непредставления всех документов, требуемых в соответствии                                  с пунктами  9  или 10  настоящих Правил;     

2) если в представленных документах содержатся недостоверные или неполные сведения, а также с истекшим сроком действия. 

Работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.     

В аккредитации отказывается при получении балла ниже минимального (порогового) по каждому блоку рейтингового листа субъекта, присваиваемого в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом.

15. Свидетельство об аккредитации выдается сроком на пять лет по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Свидетельство об аккредитации выдается заявителю либо его уполномоченному представителю под роспись на основании доверенности от имени юридического лица в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, либо нотариально заверенной доверенности от имени физического лица.

16. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в следующих случаях:    

1) реорганизации или ликвидации юридического лица;

2) наличия письменного заявления субъекта о прекращении действия свидетельства.

 

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центрального государственного органа услугодателя и (или) их должностных лиц, Государственной корпорации и (или) их работников по вопросам оказания государственной услуги.

 

17. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центрального государственного органа услугодателя и (или) их должностных лиц, Государственной корпорации и (или) их работников по вопросам оказания государственной услуги.

18. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба подается в письменном виде на имя руководителя услугодателя, либо лица его замещающего, а также посредством веб-портала «электронного правительства».

Подтверждением принятия жалобы услугодателем является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, Министерства, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Подтверждением принятия жалобы в Государственной корпорации, поступившей как нарочно, так и почтой, является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата регистрации, которые проставляются на втором экземпляре жалобы или сопроводительного письма к жалобе).

Информацию о порядке обжалования действий (бездействия) работника услугодателя, Государственной корпорации, предоставляется по телефону Единого контакт-центра: 1414, 8-800-080-7777.

19. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес Министерства, услугодателя или Государственной корпорации подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю посредством почтовой связи либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или Государственной корпорации.

20. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

 

Глава 4. Заключительные положения

 

21. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица и (или) наименования юридического лица, аккредитованные субъекты подают заявление в уполномоченный орган о переоформлении свидетельства                               об аккредитации с приложением подтверждающих документов об изменении фамилии, имени, отчества физического лица и (или) наименования юридического.

Уполномоченный орган для физических лиц не позднее пяти календарных дней, для юридических лиц не позднее пятнадцати календарных дней со дня подачи соответствующего письменного заявления переоформляет свидетельство об аккредитации.

При этом свидетельство об аккредитации, выданное ранее, признается утратившим силу, и уполномоченным органом вносится соответствующая информация в базу данных аккредитованных субъектов.

22. В случае утери свидетельства об аккредитации, уполномоченный орган по письменному заявлению аккредитованного субъекта в срок до десяти календарных дней выдает дубликат свидетельства об аккредитации.

23. Уполномоченный орган обеспечивает изготовление, учет и хранение бланков свидетельств об аккредитации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1       

к Правилам аккредитации субъектов

научной и (или) научно-технической

 деятельности          

 

                         Рейтинговый лист субъекта
                                       (для юридических лиц)               
 

Название субъекта:___________________________________

Юридический адрес, телефон, факс:____________________

Год создания:____________

Интернет-ресурс/e-mail:_____________________

 

№ п/п

        Содержание показателей

Единицы измерения

Фактическое значение показателя

1

2

3

4

 

Блок 1. Сведения об организации

 

 

  1

 

Дата первичной государственной регистрации:

 

 

- до 1 года

0/1

 

- от 1 – 5 лет

0/1

 

- 5 и более лет

0/1

 

 

  2

Форма собственности:

 

 

- государственная

0/1

 

- частная

0/1

 

 

Итого по блоку 1:

 

 

 

Блок 2. Финансирование НИР

 

 

 

  3

Общий объем финансирования НИР:

 

 

- до 5000 МРП

0/1

 

- от 5000-25000 МРП

0/1

 

- свыше 25000 МРП

0/1

 

 4

Финансирование НИР в разрезе источников:

 

 

- государственный бюджет:

 

 

 

ГФ

0/1

 

 

ПЦФ

0/1

 

- Гранты на коммерциализацию РНТД

0/1

 

- гранты институтов развития, местный бюджет

0/1

 

- собственные средства

0/1

 

- прочие источники, в том числе иностранные

0/1

 

 

Итого по блоку 2:

 

 

 

Блок 3. Научная и (или) научно-техническая деятельность

 

 

 

 

 

 

 5

Выполнено научных, научно-технических программ:

 

 

- целевые научные, научно-технические программы (ПЦФ)

ед.

 

- проекты грантового финансирования (ГФ)

ед.

 

- проекты коммерциализации РНТД (ГФ)

ед.

 

- проекты коммерциализации РНТД, финансируемые международными организациями и фондами

ед.

 

- программы и проекты, финансируемые неправительственными фондами и организациями

ед.

 

- программы и проекты, финансируемые бизнесом

ед.

 

 

Итого по блоку 3:

 

 

 

Блок 4. Научный потенциал и подготовка кадров

 

 

 

  6

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, всего (специалисты- исследователи, инженерно-технические работники):

чел.

 

 

 

  7

Количество сотрудников с учеными степенями/степенью:

чел.

 

- доктор наук

чел.

 

- кандидат наук

чел.

 

- доктор философии (PhD) и докторов по профилю

чел.

 

- магистр

чел.

 

 

 

  8

Подготовка кадров:

 

 

- руководство докторантами PhD (количество докторантов)

чел.

 

- количество защищенных диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, под руководством ученых научной организации

ед.

 

 

  9

Участие в работе диссертационных советов:

 

 

- Председатель

чел.

 

- Член совета

чел.

 

 

  10

Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации:

 

 

- на международном уровне

чел.

 

- на республиканском уровне

чел.

 

  

  11

Награды, премии:

 

 

- международного уровня (премии, награды)

чел.

 

- государственная премия в области науки, именные научные премии

чел.

 

- государственные научные стипендии, стипендии молодым ученым/иные стипендии

чел.

 

 

Итого по блоку 4:

 

 

 

Блок 5. Материально-техническая обеспеченность НИР

 

 

 

 

 12

Среднегодовая стоимость основных средств:

 

 

- менее 100 МРП

0/1

 

- 100 – 1000 МРП

0/1

 

- свыше 1000 МРП

0/1

 

 

 

 13

Количество лабораторий и помещений для ведения научно-исследовательских работ:

 

 

- наличие лаборатории для исследовательских работ

ед.

 

- наличие сертифицированной или аттестованной (аккредитованной)

лаборатории:

 

 

- на международном уровне

ед.

 

- на республиканском уровне

ед.

 

 

Итого по блоку 5:

 

 

 

Блок 6. Результаты научной и научно-технической деятельности

 

 

 

 14

Объекты интеллектуальной собственности:

 

 

- Охранные документы

ед.

 

- Авторские права

ед.

 

- Международный патент, Лицензионные соглашения

ед.

 

 

 

 

 15

Количество опубликованных научных работ за последние 5 лет:

 

 

- в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics  или имеющих в базе данных Scopus  показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, в области социальных и гуманитарных наук, в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) компании Clarivate Analytics

ед.

 

- в научных журналах, индексируемых РИНЦ и других международных базах с ненулевым импакт-фактором

ед.

 

- в научных изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК

ед.

 

-в материалах конференций, форумов, съездов, симпозиумов, конгрессов

ед.

 

 

 16

Издательская деятельность

 

 

-научные журналы

ед.

 

-монографии, учебники

ед.

 

-пособия, методические документы

ед.

 

 

 

17

 

 

 

Программы, проекты, инновационные гранты, реализованные в сотрудничестве с научными организациями ближнего и дальнего зарубежья, внедрение научных достижений:

 

 

- с зарубежной организацией

ед.

 

- с республиканской организацией

ед.

 

 

 18

Участие в выставках:

 

 

- международный уровень

ед.

 

- республиканский, региональный уровень

ед.

 

 

Итого по блоку 6:

 

 

 

Блок 7. Экспертно-аналитическая, общественная деятельность, СМИ

 

 

 

 19

Участие в составе рабочих групп, разработка предложений к законопроектам, нормативным правовым актам, программам и их экспертиза

ед.

 

 

 20

Участие в экспертизе научных, научно-технических программ, проектов, отчетов НИР, диссертаций, научных публикаций в составе редакционных коллегий журналов

ед.

 

 

 21

 

Участие в работе съездов, конференций, симпозиумов, семинаров международного и республиканского уровня:

 

 

- модератор

ед.

 

- член оргкомитета

ед.

 

- докладчик

ед.

 

 22

Количество выступлений на телевидении и радио, публикаций в журналах, газетах и электронных изданиях республиканских и местных газетах

ед.

 

 

Итого по блоку 7:

 

 

 

Всего:

 

 

 

Достоверность вышеприведенных данных
для определения рейтинга субъекта подтверждаю

 

Руководитель ___________                ____________________
                                       подпись                    Ф.И.О. (при его наличии)

 

 

Примечание: расшифровка аббревиатур:


      * МРП – месячный расчетный показатель
      * НИР –  научно-исследовательская работа

      * ГФ – грантовое финансирование

      * ПЦФ – программно-целевое финансирование

      * РИНЦ –  Российский индекс научного цитирования

      * РНТД – результаты научной и (или) научно-технической деятельности

      * ККСОН МОН РК – Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

      * СМИ – средства массовой информации

 

 

 

_______________________________

 

Приложение 2         

к Правилам аккредитации субъектов

научной и (или) научно-технической

 деятельности          

 

в ______________________________
   от _____________________________
(полное наименование субъекта)

                            

                              Заявление
                     (для юридических лиц)

      Прошу провести аккредитацию
____________________________________________________________________
                  (наименование юридического лица (при его наличии)
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

     

      Приложение:

 

№ п/п

Наименование документа

Отметка о наличии

   1

2

3

  1.

Рейтинговый лист субъекта.

 

  2.

Нотариально заверенную копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица, либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

 

3

Копии документов, сведения, указываемые в

рейтинговом листе.

 

 

 «___» _________ 20__ г.

 

Руководитель
      _____________  ___________  ____________________________________
       (место печати)    (Подпись)     (Ф.И.О. (при его наличии))

                _______________________________

 

Приложение 3        

 к Правилам аккредитации субъектов

 научной и (или) научно-технической

 деятельности          

 

 

                                   в ____________________________
                                  от ___________________________
                                               (Ф.И.О.)            
                                    _____________________________

                              (тел./эл.адрес)                               

 

 

                                Заявление
                          (для физических лиц)

 

      Прошу провести аккредитацию ___________________________________
                                                         (Ф.И.О. (при его наличии) заявителя)
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

 

       Приложение:

 

№№ п/п

Наименование документа

Отметка о наличии

1

2

3

   1.

Нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора.

(Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования).

 

   2.

опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection  (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

 

 

 

«__» _________ 20__ г.
__________________________ __________________________________________
    (Подпись)                         (Ф.И.О. (при его наличии))

 

 

 

                       _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4       

к Правилам аккредитации субъектов

научной и (или) научно-технической

 деятельности          

 

 

Свидетельство
об аккредитации субъекта

 

 

      г. Нур-Султан                                                     «___» «__________» 20__ г.

 

 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке»
    ______________________________________________________________
      (наименование юридического лица / Ф.И.О. (при его наличии) физического лица)

аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности сроком на пять лет. Свидетельство предоставляется для принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета,   средств недропользователей  Республики Казахстан.

     

 

      Уполномоченный орган
                             М.П.
   

 

   Серия _______                                                                                              № _____

 

 

                             __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5       

к Правилам аккредитации субъектов

научной и (или) научно-технической

 деятельности          

 

Стандарт государственной услуги
«Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»

 

«Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»

1

Наименование услугодателя

Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2

Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)

Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через: канцелярию услугодателя и (или) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

3

Срок оказания государственной услуги

Срок оказания государственной услуги:

   1) юридическим лицам в течение срока, не превышающего двадцати пяти календарных дней;

   2) физическим лицам в течение срока, не превышающего семи календарных дней.  

4

Форма оказания

Бумажная

5

Результат оказания государственной услуги

свидетельство об аккредитации, либо мотивированный ответ об отказе

6

Размер оплаты

Бесплатно

7

График работы

   1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9 – 00 до 18 – 30 часов, с перерывом на обед с 13 – 00 до 14 – 30 часов, кроме выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством;

  2) Государственной корпорации – с понедельника по субботу включительно, в соответствии с установленным графиком работы с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут без перерыва на обед, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

8

Перечень документов

  Для получения аккредитации юридические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

 1) заявление;

 2) рейтинговый лист;

 3) нотариально заверенную копию устава организации; копию свидетельствао государственной регистрации организации в качестве юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

   4) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в рейтинговом листе за последние 5 лет.

   Если период деятельности субъекта не превышает 5 лет, копии подтверждающих документов представляются за весь период его деятельности.

   Для получения аккредитации физические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

  1) заявление;

  2) нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома                        о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора (документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования);

  3)  опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих  в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных  и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection  (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

   В приеме заявления на аккредитацию отказывается в случаях:

   1) непредставления всех документов, требуемых в соответствии                                  с пунктами 9 или 10 настоящих Правил; 

    2) если в представленных документах содержатся недостоверные или неполные сведения, а также с истекшим сроком действия;

Работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.     

 В аккредитации отказывается при получении балла ниже минимального (порогового) по каждому блоку рейтингового листа субъекта, присваиваемого в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом.

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

   Услугополучателям имеющих нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма ограничивающее его жизнедеятельность, в случае необходимости, прием документов для оказания государственной услуги, производится работником Государственной корпорации с выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт-центр: 1414, 8-800-080-7777.

    Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра: 1414, 8-800-080-7777.

    Контактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 74-24-67, 8 (7172)-74-24-59.

     Единый контакт-центр: 1414, 8-800-080-7777.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6       

к Правилам аккредитации субъектов

научной и (или) научно-технической

 деятельности          

                                             

 

                                                     (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
                                                     (далее - ФИО), либо наименование
                                                     организации услугополучателя)
                                                     ____________________________________
                                                      (адрес услугополучателя)

 

                                          Расписка
                              об отказе в приеме документов

            Руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», отдел № _____ филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» (указать адрес) отказывает в приеме документов на оказание государственной услуги _____________________________________ ввиду представления
Вами неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги «Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической
деятельности», а именно:

      наименование отсутствующих документов:

      1.________________________________________________;
      2.________________________________________________;
      3._________________________________________________…
Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (при его наличии (работник Государственной корпорации)

                                                                              (подпись)

            «___» _________ 20__ год.

 

Комментарий

СУХАНОВ АНДРЕЙ

Правила аккредитации субъектов научной и (или) нау... посмотреть текст (Версия 1) 0 0 16/01 - 19:21

Исходя из содержания их новой редакции, Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности рассматриваются в данном проекте, как подзаконный нормативный правовой акт, определяющий порядок оказания государственной услуги. Хотелось бы обратить внимание разработчиков проекта, что прямая законодательная компетенция по разработке и утверждению подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, закреплена за соответствующими центральными государственными органами (см. подпункт 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»), но не за Правительством Республики Казахстан.

23/01 - 11:30

Добрый день! Благодарим за Ваш коментарии, согласно Закону "О науке" компетенция по утверждению Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности закреплена за Правительством. Однако, в настоящее время, в рамках Законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по перераспределению полномочии между уровнями государственного управления" компетенция по утверждению Правил аккредитации будет закреплена за уполномоченным органом.

СУХАНОВ АНДРЕЙ

О внесении изменения в постановление... посмотреть текст (Версия 1) 0 0 16/01 - 19:37

«Срок публичного обсуждения проектов на Портале не может быть менее десяти рабочих дней с даты их размещения на Портале.» (часть вторая пункта 7 «Правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов», утвержденных приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 30 июня 2016 года № 22). Т.е. в данном случае имеет место нарушение органом-разработчиком законодательно установленного срока публичного обсуждения проекта НПА.

23/01 - 11:44

Здравствуйте! Проект был размещен 16 января 2020 года, срок публичного обсуждения до 30 января 2020 года. Срок рассмотрения составляет ровно 10 рабочих дней. Кроме того, согласно распоряжению Премьер-Министра РК данный проект нужно внести в Правительство до февраля 2020 года.